card

Инноваци, хөгжлийн талаар хамтран ажиллах санал байгаа бол холбогдоно уу? Талархан хүлээн авах болно.